Copyright

来自伪基百科
跳到导航 跳到搜索

Copyright可以指:

  • 著作权,又叫版权,是一种禁止随意抄袭的权利
  • 拷贝权,又叫复制权,是一种可以随意抄袭的权利